Kansallinen tulorekisteri KATRE – mitä se käytännössä tarkoittaa?

KATRE-sivun aiheet:

Yleistä KATRE:sta

Ota huomioon seuraavat asiat

KATRE ja Mepco Palkanlaskenta -järjestelmä

Asiakkaiden usein kysytyt kysymykset Q&A

 

Yleistä KATRE:sta

 

1. Mistä KATRE:ssa on kyse

Laki tulotietojärjestelmästä tuli voimaan 16.1.2018. Laissa säädetään kansallisen sähköisen tietokannan käyttöönottamisesta sekä soveltamisesta. Kansallisen tulorekisterin perustamishanke (KATRE) on yksi hallituksen kärkihankkeista ja sen käytännön toteutuksesta vastaa Verohallinto.

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat palkka-, eläke ja etuustiedot tulonsaajista yksilötasolla. Tiedon tuottajat, esimerkiksi työnantajat ja tilitoimistot, ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.

Tulorekisteriin toimitettuja tietoja hyödynnetään mm. etuuksien laskennassa, asiakasmaksujen määräämisessä, eri viranomaisten valvonnassa sekä tilastoinnissa.

Tulorekisterin usein kysytyt kysymykset löydät täältä.

2. Millä aikataululla KATRE tulee voimaan

Tulorekisteri otetaan käyttöön vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa 1.1.2019 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista ja muista ansiotuloista. Toisessa vaiheessa vuodesta 2020 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan myös tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista.

3. Keitä KATRE koskee

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee kaikkia palkkojen maksajia tai palkkatiedon ilmoittajia 1.1.2019 alkaen ja kaikkia etuuden maksajia 1.1.2020 alkaen.

Tulorekisterin tietoja käyttävät 1.1.2019 lähtien Verohallinto, Kela, työttömyysvakuutusrahasto (TVR) sekä työeläkelaitokset ja ETK. Vuodesta 2020 lähtien tiedon käyttäjien määrä kasvaa ja mukaan tulevat mm. TEMin hallinnonala, Tilastokeskus, Koulutusrahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen.

Tulorekisterin tietoja käyttävät vain ne, joilla on siihen lain perusteella oikeus. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin he ovat oikeutettuja ja mitä he tarvitsevat toiminnassaan. Tulorekisteri ei luo mitään uusia oikeuksia saada tietoja.

Lisätietoja tulorekisterin tiedon tuottajista ja tiedon käyttäjistä sekä aikataulusta löydät tulorekisterin sivuilta.

4. Mitä asioita KATRE:en ilmoitetaan

Vuodesta 2019 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatiedot. Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin.

Vuodesta 2020 alkaen ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.

Osa tulorekisteriin ilmoitettavista tiedoista on pakollisia ja osa vapaaehtoisesti ilmoitettavia täydentäviä lisätietoja. Pakolliset tiedot vastaavat vuosi-ilmoitustietoja (palkkatietoja), jotka on aiemmin ilmoitettu Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, Työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuutusyhtiöille.

Vapaaehtoisia täydentäviä lisätietoja ovat muun muassa:

  • Maksajaan liittyvät lisätiedot, esim. maksajan aliorganisaatiot ja asiointikieli
  • Tulonsaajaan liittyvät lisätiedot, esim. tulonsaajan toimipaikka
  • Poissaoloja koskevat tiedot
  • Palvelussuhdetta koskevat tiedot, esim. sovellettava työehtosopimus, palvelussuhteen tyyppi ja osa-aikaisuuden prosentti
  • Vakuuttamiseen liittyvät tiedot, esim. työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusnumero ja yhtiötunnus
  • Maksettuun tuloon liittyvät tiedot, esim. tulojen ansaintakaudet ja palkan yksikkö
  • Kansainväliseen työskentelyyn liittyvät tiedot, esim. työskentelyajat Suomessa ja osoite työskentelyvaltiossa

Lisätietoja tulorekisteriin ilmoitettavista tiedoista löydät tulorekisterin sivuilta.

5. Mitä aiempia käytäntöjä KATRE korvaa?

Tulorekisteri korvaa mm. Verohallinnon, työeläkeyhtiöiden, työttömyysvakuutusrahaston ja tapaturmavakuuttamisen vuosi-ilmoitustietoja. Se korvaa myös työnantajilta ja tulonsaajilta pyydettyjä palkkaselvityksiä ja -todistuksia.

Lisätietoja tulorekisterin myötä poistuvista ilmoituksista löydät tulorekisterin sivuilta.

Ota huomioon seuraavat asiat

 

1. Tunnistautuminen ja tunnukset

Tulorekisterissä on kaksi asiointikanavaa, tekninen rajapinta ja sähköinen asiointipalvelu, ja niiden käyttö vaatii sähköisen tunnistautumisen.

Tulorekisterin teknisten rajapintojen käyttäjät tunnistautuvat käyttämällä tulorekisterin varmennepalvelua. Varmenne myönnetään organisaatiolle, joka toimittaa tietoja tulorekisteriin, jolloin käyttäjän ei tarvitse tunnistautua henkilökohtaisesti. Varmenne myönnetään joko yritykselle tai sen puolesta asioivalle tilitoimistolle. Kun varmenne myönnetään tilitoimistolle, sitoutuu tilitoimisto ilmoittamaan tietoja vain niiden asiakkaiden puolesta, joiden kanssa se on tehnyt keskinäisen sopimuksen.

Yrityksen tai tilitoimiston nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tekee tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi. Rajapinnan käyttöönottohakemuksella aloitetaan varmenteen hakeminen. Hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi voidaan tehdä 1.11.2018 alkaen tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun tullaan kirjautumaan tulorekisteri.fi -sivulta ja tunnistautumisessa käytetään Suomi.fi -tunnistusta. Sähköisen asiointipalvelun käyttäjä voi tunnistautua pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella, varmennekortilla tai organisaatiokortilla. Ulkomaiset yritykset ja ulkomaisten yritysten ulkomaiset edustajat tunnistautuvat Katso-palvelussa. Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun valtuutuksen voi tehdä 8.8.2018 alkaen Suomi.fi -sivustolla.

Lisätietoja tulorekisterin tunnistautumisesta ja  valtuutuksista löytyy tulorekisterin sivuilta.

2. Tietojen siirto teknisesti

Ilmoittamisen kanavia on paljon, mutta yksinkertaisin tapa on ilmoittaa tiedot teknisen rajapinnan kautta, jolloin tiedot siirtyvät tulorekisteriin suoraan taloushallinnon järjestelmästä.

Teknisen rajapinnan käyttö on mahdollista, jos käytössä olevasta palkka- tai matkalaskujärjestelmästä on rakennettu sähköinen yhteys tulorekisteriin. Lue lisää täältä.

3. Oma järjestelmä vs. ulkoistetut palkat

Yritys on ilmoitusvelvollinen tekemään ilmoitukset tulorekisteriin. Yritys voi tehdä ilmoitukset itse tai valtuutta esim. tilitoimiston tekemään ilmoitukset puolestaan.

Jos yritys itse hoitaa palkkahallintonsa, tulee yrityksen hakea itselleen varmennetta ja/tai tehdä tarvittavat valtuutukset Suomi.fi -palvelussa. Varmenne myönnetään yritykselle ja käyttäjien ei tarvitse tunnistautua henkilökohtaisesti, kun tietoja lähetetään teknisen rajapinnan kautta. Jos tietoja halutaan ilmoittaa sähköisen asiointipalvelun kautta tai ilmoitettuja tietoja halutaan tarkastella asiointipalvelussa, tulee käyttäjille antaa henkilökohtaiset valtuutukset Suomi.fi -palvelussa.

 

KATRE ja Mepco Palkanlaskenta -järjestelmä

 

1. Miten Mepco Palkanlaskenta tukee ilmoittamista

Mepcoon toteutetaan Web Servicen viivästetty tekninen rajapinta sekä tiedoston muodostaminen asiointipalvelua tai SFTP-siirtoa varten. Ohjelmaan tehtävistä muutoksista ja määrittelyistä on koottu erillinen KATRE-ohjeistus.

2. Ohjelmiston yhteensopivuus

KATRE:en liittyviä ominaisuuksia on julkaistu Mepcoon versioissa 1803 ja 1805. Loput KATRE:n ominaisuudet julkaistaan versiossa 1809 ja 1811. Version 1809 julkaisun jälkeen käyttäjien tulee tehdä loput KATRE:en liittyvät määrittelyt. KATRE:n testaaminen kokonaisuudessaan on myös mahdollista version julkaisun jälkeen.

3. Tietojen siirto teknisesti

Tulorekisterissä on kaksi asiointikanavaa, tekninen rajapinta ja sähköinen asiointipalvelu. Teknistä rajapintaa käytettäessä tiedot siirtyvät tulorekisteriin suoraan Mepcon ajosta. SFTP rajapintaa käytettäessä käyttäjä lähettää Mepcon muodostaman XML-tiedoston valitsemansa palvelun kautta tulorekisteriin. Käytettäessä sähköistä asiointipalvelua käyttäjä lataa Mepcon muodostaman XML-tiedoston suoraan tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun.

Lisätietoja tulorekisterin ilmoittamisen kanavista löytyy tulorekisterin sivuilta.

4. Mitä muutoksia ohjelmaan pitää tehdä

Jotta kaikki tiedot saadaan ilmoitettu tulorekisteriin, tulee Mepcoon tehdä muutoksia ja uusia määrityksiä. Ohjelmaan on luotu uusia parametristoja sekä jo olemassa oleville parametristoille on lisätty lisäkenttiä. Palkkalajeille on lisätty tulolaji-kenttä ja Maksajan tietoihin on lisätty Katren aineistotunnukset.

Ohjelmaan on tehty Katreilmoitusten hallinta -työkalu, jossa tehdään KATRE:n ilmoituksiin liittyviä määrityksiä, hallinnoidaan sertifikaatteja ja varmenteita sekä voidaan tarkastella muodostettuja ilmoituksia ja aineistoja.

Lisätietoja KATRE:n vaatimista määrittelyistä löytyy Extranetistä KATRE 1805 ja KATRE – Tulolajien selitteet (1805) ohjeista.

5. KATRE:n asiakastestaus

Testaamisesta tulee sopia Accountor HR Solutions Oy:n kanssa. Kun testaamisesta on sovittu, tulee asiakkaan tehdä sidosryhmätestaussopimus verottajan (KATRE-hankkeen) kanssa. Sopimuksella valitaan mitä eri palveluita/kanavia halutaan testata. Mepco HRM:ään toteutetaan tuki Web Servicen viivästetylle rajapinnalle, SFTP:lle ja Latauspalvelulle. Tulorekisterihanke käsittelee sidosryhmätestaussopimuksen noin 1-2 viikossa.

Sopimuksen käsittelyn jälkeen asiakkaalle toimitetaan testitunnukset varmenteen hakua sekä testiaineistoa varten. KATRE:n testaamisessa on mahdollista käyttää vain toimitettuja keinotekoisia henkilö- ja y-tunnuksia.

Rajapintojen varmenteiden hakua varten sekä viivästetyn Web Service -rajapinnan testaamista (ja tuotannossa käyttämistä) varten tulee varmistaa, että palvelimelta on yhteys internetiin.

KATRE:en liittyvien ajojen testaaminen on mahdollista version 1809 jälkeen. Ennen testaamisen aloittamista tulee järjestelmään tehdä KATRE:en liittyvät ohjeistuksien mukaiset määritykset ja muutokset.

Jos testiaineiston lähettäminen halutaan ottaa osaksi konsultointia, tulee tästä erikseen etukäteen sopia AHR:n kanssa. Asiakkaan tulee hoitaa sopimusasiat kuntoon, luoda testikanta testihenkilöineen sekä varmistaa palvelimen pääsy internetiin ennen konsultointipäivää.

Lisätietoa sidosryhmätestaamisesta löydät Tulorekisteri-hankkeen sivuilta: https://www.vero.fi/tulorekisteri/ohjelmistokehittäjät/sidosryhmätestaus/

6. Miten Accountor HR Solutions tukee muutosta

Accountor HR Solutions tarjoaa asiakkailleen KATRE-konsultointipaketin, joka sisältää mm. Skype-konsultointia, ohjevideoita ja KATRE-muutosten tarkistuslistan.

Konsultoinnin hintatiedot:

Tilaa 15.9. mennessä: 1250 €

Tilaa 15.10. mennessä 1500 €

Tilaa 30.11. mennessä 2000 €

Konsultointitilaukset osoitteeseen petri.virkkunen@accountorhr.fi

Olemme avanneet asiakkaillemme tulorekisteriin liittyviä kysymyksiä varten erillisen sähköpostilaatikon KATRE@accountorhr.fi.

 

 

Asiakkaiden usein kysytyt kysymykset Q&A

 

Mistä löytyy ohjeita tulolajien määrittelyyn?

Vastaus:

MepcoHRM Extranet -> Latauspalvelu -> Uusimmat versiomuutokset -> ”KATRE – Tulolajien selitteet (1805)” dokumentissa on kerrottu tulorekisterin tulolajille antama selite sekä esimerkkejä MepcoHRM:n toimituskannan palkkalajeista.

Voimmeko jo hakea Suomi.fi valtuuksia?

Vastaus:

Tulorekisterin valtuuksia voi antaa ja hakea Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa 8.8.alkaen.

Tulorekisterin valtuusroolit ovat Palkkatietojen ilmoittaminen ja Palkkatietojen katselu. Tulorekisterin valtuuksiin liittyvistä asioista voi kysyä tulorekisteri.fi-sivustolla chatissa.